Tietoa yhdistyksestä

ÄmSee Raatalampi ry

Kerhon nimi keksittii vuonna 2010 kun olimme muutaman moottorpyörähullun kanssa Ikkaalisissa vanhojen pyörien kokkoontumisajoessa (Veteraaniralli). Meijjän joukkuveella piti olla jokkii tunniste/nimi, että suatiin osallistuva rientoloehin, joeta järjestävä seura ol immeisten piänmänöks kehitellynnä. ÄmSee Raatalampi ol lisäks nuissa rientoloessa käätetty taesteluhuuto, jota huuvveltiin muitte osallistujjiin pelottamiseks.

Par vuotta kerhon perustamisesta hölöpötettiin tuolla Ikkaalisissa olleen porukan kesken ja mukkaan suatiin muitahii innostuneita höperöetä . Viimen sitten kevväällä 2012 piästiin sanoesta tekoloihin ja tässä sitä nyt ollaa. Yhistyksen nimmee pohittii oikein porukalla perustuskokkouksessa, mutta se ÄMSEE RAATALAMPI vaa ol jiäny soimaan piähän ja eehän se sitte voinu oekee olla mikkää muu ku kysseinen nimi! Nyt myö ollaa kasvava joukko moottorpyöräeilyvä ja kaikkee muutakii haaskoo harrastavia immeisiä. Kerhossamme suap olla vaekka minkämoesia moottorpyörijä, eikä assuinpaekallakkaa oo mittää välijä. Piäasia on että jäsenistö on mukavoo porukkaa ja että meijjän matkassa kaekilla on haaskoo.

Tulukee mukkaa, ee mäne aekanno hukkaa!

Jäseneks hakemine?

Jäseneksi voi hakea sivulta löytyvällä lomakkeella. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys tulee sen jälkeen voimaan, kun hallitus on hyväksynyt jäsenyyden ja jäsen on suorittanut yhdistyksen vuosikokouksessa päättämän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Vuonna 2017 päätettiin että liittymismaksu on 30€, jäsenmaksu on 30€ ja kannatusjäsenmaksu 20€.

Jäsenhakemus

  Henkilötiedot  Tiedot ajoneuvosta

  Ajoneuvon laji (*)

  Ajoneuvon kunto (*)

  Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA, ja Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja sovelletaan.

  Voit lukea rekisteri- ja tietosuojaselosteestamme, kuinka käsittelemme henkilötietoja.

  Haluatko kannatus­jäseneksi?

  Hakeaksesi kannatusjäsenyyttä, täytä alla oleva lomake.

   Henkilötiedot
   Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA, ja Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja sovelletaan.

   Voit lukea rekisteri- ja tietosuojaselosteestamme, kuinka käsittelemme henkilötietoja.

   Yhdistyksen säännöt

   1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

   Yhdistyksen nimi on ÄmSee Raatalampi ry, kotipaikka Rautalampi.

   2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

   Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää moottoripyöräharrastusta ja – kulttuuria sekä edistää moottoripyöräharrastajien yleisiä ja yhteisiä moottoripyöräilyyn liittyviä etuja.

   Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kilpailutoimintaa, ajoharjoittelua, koulutus- ja opetustoimintaa. Yhdistys voi perustaa epäitsenäisiä alaosastoja edellä mainittuihin toimintoihin. Lisäksi yhdistys järjestää jäsenilleen muuta vastaavaa yhteistä toimintaa liittyen moottoripyöräilyyn, kuten kerhoiltoja, moottoripyörien korjausneuvontaa sekä harjoittaa liikennekasvatusta.

   Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, kerätä varoja järjestämällä asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja pääsymaksullisia kokoontumisajoja. Yhdistys voi myös vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi tarvittavat luvat saatuaan harjoittaa järjestämissään tilaisuuksissa anniskelutoimintaa.

   3 § Jäsenet

   Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä/anoa motoristi ja hänen perheenjäsenensä. Varsinaiseksi jäseneksi liittyvän täytyy olla vähintään 18-vuotias ja hänen tai hänen perheenjäsenensä pitää omistaa 2- tai 3-pyöräinen, tieliikennekelpoinen, moottorikäyttöinen ajoneuvo.

   Kannatusjäsenenä voi olla kuka hyvänsä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka maksaa yhdistykselle vuosikokouksen vahvistaman kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

   Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys tulee voimaan sen jälkeen, kun hallitus on hyväksynyt jäsenyyden ja jäsen on suorittanut yhdistyksen vuosikokouksen päättämän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun.

   4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

   Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

   5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

   Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen molemmille jäsenryhmille päättää vuosikokous.

   6 § Hallitus

   Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 yleisvarajäsentä (jonka varsinainen jäsen kutsuu ollessaan itse esteellinen). Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain yhdistyksen varsinainen jäsen. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

   Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

   Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

   Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

   7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

   Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

   Täysi tilinkäyttöoikeus on rahastonhoitajalla.

   8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

   Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

   Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

   9 § Yhdistyksen kokoukset

   Yhdistyksen vuosikokous pidetään kerran vuodessa tammi-toukokuussa.

   Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselle erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

   Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

   Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

   Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

   10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

   Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta tekstiviestillä tai sähköpostilla tai ilmoituksella facebook-ryhmän seinällä tai yhdistyksen internet-kotisivuilla.

   11 § Vuosikokous

   Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
   1. Kokouksen avaus.
   2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
   3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
   4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
   5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
   6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
   7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
   8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
   9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.
   10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

   Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin ennen vuosikokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

   12 § Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen

   Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

   Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

   13 § Muut toimintaa ohjaavat säännöt

   Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyslakia ja yhdistyksen kokousten päätöksiä.

   Hallitus

   Restentti, Markku Tuutti
   Vararestentti, Jari Pietiläinen
   Hallituksen jäsen ja Tallipäällikkö Miika Laitinen
   Hallituksen jäsen, Pekka Kasurinen
   Hallituksen jäsen, sihteeri ja rahastonhoitaja  Jarno Mensonen

   Varajäsen: Sami Makkonen
   Varajäsen: Vesa Vuorimaa

   Kerhotuotevastaava: Heikki Jaamalainen

   Lehti- ja nettijuttuja
   Netistä löydetty juttu meidän ÄmSee Raatalampi goes to Kerkonkoski 2012 tapahtumaan liittyen.
   http://rautalamminelamaa.tumblr.com/post/28754962820/motoristitapahtuma-kerkonkosken-lohikeitaalla-4-8

   Juttu Rautalampi-lehdessä kesä-heinäkuu 2012:

   Rautalampilehti Nro5 Toukokuu 2013
   Motoristimessu Rautalammin kirkossa 25.5.2013

   Sisä-Savon paikallislehti 28.5.2013
   Onnistunut motoristimessu

   Sisä-Savon paikallislehti-kesälehti 30.5.2013
   ÄmSee Raatalammissa on letkeä ja rento meininki

   Sisä-Savon paikallislehti-kesälehti 30.5.2013
   Ajoreiteillä on vettä näkyvissä

   Nuorisoilta ilmoitus/juliste
   Nuorisoillat alkaen keskiviikkona 28.8.2013

   Ajoreittejä juliste
   Ajoreittejä Rautalammilla ja lähiympäristössä

   Kesän 2013 ÄmSee Raatalampi päätapahtuma
   ÄmSee Raatalampi Ry goes to Kerkonkoski part II

   Rautalampilehden nettisivuilla 13.7.2013
   ÄmSee Raatalampi voitti Mansikkakarnevaali kulkueen massiivisella osastolla

   Sisä-Savon Paikallislehti 16.7.2013
   Karnevaalikulkue täytti tien reunat katsojista

   Sisä-Savon Paikallislehti 18.7.2013
   ÄmSee Raatalamin osasto myös karnevaaleilla lentäen

   Yhteystiijjot

   ÄmSee Raatalampi ry
   Heikinrannantie 3
   77700 Rautalampi
   044-3557978

   Pankkiyhteys: OP Rautalampi FI80 5389 0720 0442 88

   Y-tunnus: 2632206-7

   ÄmSee Raatalampi Ry – viitenumeroita:
   2 67351 Kerhotuotteet
   2 67335 Jäsenmaksu / kannatusjäsenmaksu
   2 67348 Yrityskannatusmaksu
   2 67364 Tallipaikkamaksut
   2 67403 Rengastilauset / maksut
   2 67429 Peräkärrypaljun vuokraus
   2 67377 Mp-messureissu tms. talvireissu
   2 67380 Kevätreissu
   2 67393 Syysretkue

   Sähköpostiosoitteet:
   puheenjohtaja@amseeraatalampi.fi
   sihteeri@amseeraatalampi.fi